Committee

President – Anil Sagar
Vice President – Mark Azeez
Treasurer – Anup Desai
Secretary – Ankit Parmar

Hollywood 1:
Captain – Ilham Buharie
V Captain – Sahaj Patel
Selector – Piyush Agram
Hollywood 3:
Captain – Ankur Patel
V Captain – Akash Patel
Selector – Ankit Bhagat
Hollywood 2:
Captain – Anup Desai
V Captain – Pranav Sinha
Selector – Hitu Mohan
Hollywood 4:
Captain – Anil Sagar
V Captain – Niroshan
Selector – Dinesh Vora

Executive Committee
Anil Sagar
Mark Azeez
Anup Desai
Ankit Parmar
Ilham Buharie
Ankur Patel
Mac Patel
Pradip Patil
Dinesh Vora
Aninda Das
Jimmy Colabavala