Committee

President – Anil Sagar
Vice President – Aninda Das
Treasurer – Jimmy Colabavala
Secretary – Ankit Parmar

Hollywood 1:
Captain – Ilham Buharie
V Captain – Sahaj Patel
Selector – Piyush Agram
Hollywood 3:
Captain – Ankur Patel
V Captain – Akash Patel
Selector – Ankit Bhagat
Hollywood 2:
Captain – Anup Desai
V Captain – Pranav Sinha
Selector – Hitu Mohan
Hollywood 4:
Captain – Anil Sagar
V Captain – Niroshan
Selector – Dinesh Vora

Members At large
Sahaj Patel
Anup Desai
Akash Patel
Mark Azeez
Dinesh Vora
Mac Patel
Pradeep Patel